Tisztelt Látogatónk!
 
Az alábbiakban kronológiai sorrendben mutatom be az alapítvány, közalapítvány kuratóriumát, illetőleg az alapítással és a változásokkal kapcsolatos Kormány-határozatokat az alakulástól napjainkig.
 
A Kormány az 1047/1992. (IX. 10.) Korm. határozatával hozta létre a Szabadságharcosokért Alapítványt.
 
A kuratórium 14 tagból állt:

 • belügyminiszter,
 • honvédelmi miniszter,
 • igazságügyminiszter,
 • művelődési és közoktatási miniszter,
 • népjóléti miniszter,
 • pénzügyminiszter,
 • POFOSZ elnöke,
 • TIB elnöke,
 • 1956-os Magyarok Világszövetsége elnöke,
 • 56-os Szövetség elnöke,
 • 56-os Forradalmi – Nemzeti Szövetség elnöke,
 • SZORAKÉSZ elnöke,
 • Recski Szövetség főtitkára,
 • PEK elnöke

 
Sem az elnököt, sem a tagokat nem nevesíti az alapító okirat.
 
Kuratóriumi titkár: Fürcht Klára belügyminisztériumi főtanácsos, nem volt tagja a Kuratóriumnak.
 
A Fővárosi Bíróság az Alapítványt 3532 sorszám alatt 1992. november 4-én vette nyilvántartásba.
 
Még ebben az évben az 1068/1992. (XII. 22.) Korm. határozat módosította a szeptemberi határozat 2. pontját. Ugyanis a kormány-rendeletből kimaradt az épületekhez tartozó 8255 m2 alapterületű földterület kezelésbe adása. A határozat a kezelői jogokat a Belügyminisztérium részére adta át, és kötelezte a Belügyminisztériumot a felépítményes ingatlan fenntartására és üzemeltetésére.
 
1030/1993. (IV. 27.) Korm. határozat rendelkezett az Alapítvány támogatásáról, külön kiemelve, hogy a BM fejezetében mennyi összeget kell fordítani a mátyásföldi épületek fenntartására és üzemeltetésére. Ugyanakkor a minisztériumokat kötelezte 350-350.000 Ft átutalására az alapítvány számlájára.
 
1993. október hó 7-én Pongrátz Gergely „Nyílt levél”-ben kilép a kuratóriumból.
 
Az 1027/1994. (IV. 16.) Korm. határozat az állami tisztségekben történt személyi változásokra, valamint Pongrátz Gergely lemondására tekintettel, az alábbiak szerint módosította a kuratórium összetételét.
 
A kuratórium 13 tagból áll:
 
Dr. Boross Péter miniszterelnök, elnök

 

 • belügyminiszter,
 • honvédelmi miniszter,
 • igazságügy-miniszter,
 • népjóléti miniszter,
 • pénzügyminiszter,
 • POFOSZ elnöke,
 • TIB elnöke,
 • 56-os Szövetség elnöke,
 • 56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség elnöke,
 • SZORAKÉSZ elnöke,
 • Recski Szövetség főtitkára,
 • PEK elnöke.

 
A Kormány határozat csak az Elnököt nevesíti, a tagokat nem.
 
Kuratóriumi titkár: Fürcht Klára belügyminisztériumi főtanácsos, nem tagja a Kuratóriumnak.
 
A 1122/1995. (XII. 7.) Korm. sz. határozat ismét módosítja az alaphatározatot, mivel az állam szerepét csökkenteni kell az alapítványok kuratóriumaiban, ezért kimaradnak a minisztériumok.
 
A kuratórium 8 főből áll:
 
Dr. Boross Péter elnök,

 

 • POFOSZ elnöke,
 • TIB elnöke,
 • 56-os Szövetség elnöke,
 • 56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség elnöke,
 • SZORAKÉSZ elnöke,
 • Recski Szövetség főtitkára,
 • PEK elnöke

 
A Kormány-határozat nem nevesíti a tagokat.
 
Kuratóriumi titkár: Fürcht Klára belügyminisztériumi főtanácsos, nem tagja a Kuratóriumnak.
 
A 2101/1996. (V. 3.) Korm. határozat arról rendelkezik, hogy a Kormány az Alapítvány 1996. évi megnövekedett feladataihoz, azok megvalósulásához a költségvetés általános tartaléka terhére 10 mFt-tal hozzájárul.
 
A 1076/1998. (VI. 3.) Korm. határozat felhatalmazta a belügyminisztert arra, hogy az alapító nevében intézkedjen az alapítvány közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételéről, illetőleg az 1047/1992. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról.
 
A 1117/1999. (XII. 6.) Korm. sz. határozat módosítja az alaphatározat alapító okiratát, és ismételten felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a módosított alapító okiratnak megfelelően intézkedjen a bírósági nyilvántartásba vételről.
A módosított alapító okirat már név szerint és szervezeti hovatartozás nélkül nevesíti a kurátorokat.
 
A Kuratórium 12 tagból áll:
 
Dr. Boross Péter elnök,
Fürcht Klára kuratóriumi titkár,
 
Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke,
Regéczy-Nagy László, a TIB elnöke,
Sinkovits Gyula, az 56-os Szövetség elnöke,
Márton András altb., az 1956-os Forradalmi Nemzeti Szövetség elnöke,
Meczer Gusztáv, a SZORAKÉSZ elnöke,
Dr. Zimányi Tibor, a Recski Szövetség elnöke,
Petrusz Tibor, a PEK társelnöke,
Bocskay T. József, az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke,
Németh László, a Magyar Vidék 56-os Országos Szövetség megbízottja,
dr. Sömjéni László.
 
Felügyelő Bizottság:
Elnök:
Dr. M. Kiss Sándor,
Tagok:
Dr. Schmidt Mária,
Mádi Jenő
 
A Fővárosi Bíróság az Alapítványt 2000. augusztus hó 10-én jogerősen közhasznú szervezetté sorolta át.
 
Az 1034/2003. (IV. 24.) Korm. sz. határozat a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelőseiről és egyes feladatokról határozott. E szerint az alapítvány tekintetében az alapítót megillető jogkör gyakorlója a belügyminiszter lett.
 
A Ptk. 1994. január hó 1- óta hatályos 74/G §-ának (4) bekezdése szerint a közalapítvány alapítására jogosult szerv alapítványt csak közalapítványként hozhat lére, ezért az alapítvány jogi státuszának rendezése érdekében formális döntést kellett hozni a közalapítvány létesítéséről.
 
A 1093/2003. (IX. 9.) Korm. sz. határozat rendelkezik arról, hogy a Kormány elfogadta az átalakításról szóló, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felhatalmazza a belügyminisztert arra, hogy az alapító nevében intézkedjen a bírósági nyilvántartásba vételről.
 
Az új kuratórium 12 tagból áll:
 
Dr. Boross Péter elnök,
Fürcht Klára kuratóriumi titkár,
 
Fónay Jenő,
Vasvári Vilmos,
Regéczy-Nagy László,
Sinkovits Gyula,
Márton András altb.,
Menczer Gusztáv,
Dr. Zimányi Tibor,
Petrusz Tibor,
Bocskay T. József,
Dr. Sömjéni László.
 
 
Felügyelő Bizottság:
Elnök:
Dr. M. Kiss Sándor,
Tagok:
Szajda Szilárd,
Mádi Jenő.
 
A Fővárosi Bíróság 2004. január hó 7-ei végzésében rögzíti, hogy az alapítvány új jogi minősítése: közalapítvány.
 
Vasvári Vilmos POFOSZ elnök 2006-ban bekövetkezett halála miatt, a POFOSZ küldöttgyűlése Mádi Jenőt választotta meg elnöknek, aki a közalapítvány felügyelő bizottságának a tagja. Boross Péter javasolta, hogy Mádi Jenő legyen a kuratórium tagja, a felügyelő bizottságba pedig dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalint javasolta.
 
2006. szeptember hó 7-én dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter arról tájékoztatta a kuratórium elnökét, hogy a Belügyminisztérium megszűnése miatt a közalapítvány felügyelete az IRM-hez tartozik.
 
Az 1099/2007. (XII. 15.) Korm. határozat módosítja a közalapítvány alapító okiratát és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt változatát.
 
A Fővárosi Bíróság 2008. február hó 14.-ei végzésben halálesetek miatt,  változás bejegyzési végzésében törli a kuratóriumi tagjai közül dr. Zimányi Tibort és Vasvári Vilmost, új tagként pedig bejegyezte Krasznay Bélát, Fazekas János Lászlót és Mádi Jenőt.
Ennek megfelelően a Kuratórium összetétele az alábbi:
 
A kuratórium 13 tagból áll.
Elnök: dr. Boross Péter
Titkár: Fürcht Klára
 
Tagok:
Fónay Jenő,
Mádi Jenő,
Regéczy-Nagy László,
Sinkovics Gyula,
Márton András,
Menczer Gusztáv,
Krasznay Béla,
Petrusz Tibor,
Bocskay T. József,
dr. Sömjéni László,
Fazekas János László.
 
Felügyelő Bizottság:
Elnök:
Dr. M. Kiss Sándor,
 
Tagok:
Szajda Szilárd,
dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin.
 
2010. június hó 22-én a közalapítvány elnökéhez három 56 előtti szervezet vezetője azzal a kéréssel fordult, hogy a felügyelő bizottságba Szajda Szilárd helyett Fehérváry István, a PEK elnöke kerüljön be.
 
A Kormány 1038/2011. (III. 3.) Korm. határozata módosítja az alapító okiratot, és elrendeli, hogy annak egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben a Belügyminisztérium tegye közzé.
 
A kuratóriumban és a felügyelő bizottságban történt személyi változások után a kuratórium összetétele az alábbi.
 
A Kuratórium 13 tagból áll, tagjainak kinevezése 3 év határozott időtartamra szól.
 
Tagok:
dr. Boross Péter,
Fürcht Klára,
Fónay Jenő,
Mádi Jenő,
Regéczy-Nagy László,
Sinkovics Gyula,
Márton András,
Menczer Gusztáv,
Krasznay Béla,
Petrusz Tibor,
Bocskay T. József,
dr. Sömjéni László,
Fazekas János László.
 
A Kuratórium elnöke: dr. Boross Péter,
                         titkára: Fürcht Klára
 
Felügyelő Bizottság:
Elnök:
dr. M. Kiss Sándor
 
Tagok:
Fehérváry István,
dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin.
  
Budapest, 2011. június 25.
 
Az anyagot összeállította. Fürcht Klára kuratóriumi titkár

A közalapítványt alapító Magyarország Kormánya képviseletében az alapítói jogokat gyakorló belügyminiszter kérelmezte a Fővárosi Törvényszéknél a közalapítvány adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetését.
A Fővárosi Törvényszék végzése 2013. december
18-án jogerőre emelkedett.
A módosított alapító okirat, egységes szerkezetben a szabályzatok között megtalálható.

 

Készítette: Silverside Stúdió