A Szabadságharcosokért Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata
 

 1. A közalapítvány adatai:
  Címe: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.
  Nyilvántartási szám: 01-01-0003532
  Adószáma: 18022476
  Bankszámlaszáma: 10032000-00287515 Magyar Államkincstár
 2. A közalapítvány bélyegzője a közalapítvány nevét, a Pro Patria feliratot és a magyar koronás kiscímert tartalmazza.
 3. A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, a felügyelő szerv a Felügyelő Bizottság.
 4. A kuratórium gondoskodik az alapító okirat 6. pontjában meghatározott célok megvalósításáról.
 5. Az alapító okirat 13. pontjában foglaltakra figyelemmel a közalapítvány vagyona használatának és hasznosításának módja:
  A közalapítvány szervezetek, vagy magánszemélyek által a részére biztosított pénzeszközöket - elsődlegesen pályázat útján - támogatási szerződéssel adhatja tovább. Az alapító okirat határozza meg azokat az eseteket, amikor pályázat nélkül van lehetőség pénzösszeg támogatási szerződéssel történő átadására, illetve amikor nem szükséges támogatási szerződést kötni.
 6. A kuratórium kizárólagos hatáskörét az alapító okirat 17.4 pontja tartalmazza.
 7. A kuratórium belső szabályzatokat alkot a 17.16 pont végrehajtására vonatkozóan.
 8. A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatásuk esetén az alapító okirat 17.10 és 17.17 pontja az irányadó. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre csak két, aláírási joggal felruházott személy együttesen jogosult.
 9. A kuratórium elnöke irányítja a kuratórium munkáját. Az ülések összehívásának, lefolytatásának, az ott hozott határozatok végrehajtásának és nyilvánosságra hozatalának rendjét a kuratórium ügyrendje szabályozza.
 10. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ülésezésének és eljárásának rendjét az alapító okirattal összhangban maga állapítja meg.
 11. A közalapítvány titkárságát a kuratórium titkára vezeti. A titkár engedélyezi a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratkoba való betekintést.
 12. A közalapítvány köteles könyvvizsgálót megbízni, aki az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet auditálja, amelyről könyvvizsgálói jelentést készít.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ("Civil tv") rendelkezései az irányadóak.Budapest, 2018. december 06.

Dr. Boross Péter
kuratóriumi elnök
 

Záradék: Jelen szabályzatot a kuratórium a 2018. december 6-i ülésén tárgyalta és a 337/(2018.12.06.) számú határozatában fogadta el.
Hatályba lépés napja: 2018.12.06.Készítette: Silverside Stúdió