A Szabadságharcosokért Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

 1. A közalapítvány adatai:
  Címe: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.
  Nyilvántartási szám: 01-01-0003532
  Adószáma: 18022476
  Bankszámlaszáma: 10032000-00287515 Magyar Államkincstár
   
 2. A közalapítvány bélyegzője a közalapítvány nevét, a Pro Patria feliratot és a magyar koronás kiscímert tartalmazza.
   
 3. A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, a felügyelő szerv a Felügyelő Bizottság.
   
 4. A kuratórium gondoskodik az alapító okirat 6. pontjában meghatározott célok megvalósításáról.
   
 5. Az alapító okirat 13. pontjában foglaltakra figyelemmel a közalapítvány vagyona használatának és hasznosításának módja: A közalapítvány szervezetek, vagy magánszemélyek által a részére biztosított pénzeszközöket - elsődlegesen pályázat útján - támogatási szerződéssel adhatja tovább. Az alapító okirat határozza meg azokat az eseteket, amikor pályázat nélkül van lehetőség pénzösszeg támogatási szerződéssel történő átadására, illetve amikor nem szükséges támogatási szerződést kötni.
   
 6. A kuratórium kizárólagos hatáskörét az alapító okirat 17.6 pontja tartalmazza.
   
 7. A kuratórium belső szabályzatokat alkot a 17.18 pont végrehajtására vonatkozóan.
   
 8. A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén az alapító okirat 17.12. és 17.19 pontja az irányadó. A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre csak két, aláírási joggal felruházott személy együttesen jogosult.
   
 9. A kuratórium elnöke irányítja a kuratórium munkáját. Az ülések összehívásának, lefolytatásának, az ott hozott határozatok végrehajtásának és nyilvánosságra hozatalának rendjét a kuratórium ügyrendje szabályozza.
   
 10. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ülésezésének és eljárásának rendjét az alapító okirattal összhangban maga állapítja meg.
   
 11. A közalapítvány titkárságát a kuratórium titkára vezeti. A közalapítvány titkársága által végzendő ügyviteli, adminisztratív jellegű feladatokat a kuratórium döntése alapján a kuratórium titkára – alkalmazottak igénybevétele helyett - megbízási jogviszony keretében maga is elláthatja. A titkár engedélyezi a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést.
   
 12. A közalapítvány köteles könyvvizsgálót megbízni, aki az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet auditálja, melyről könyvvizsgálói jelentést készít.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.(„Civil tv.”) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. 09. 02.

dr. Sömjéni László Géza
kuratórium elnöke Záradék:

Jelen szabályzatot a kuratórium a 2021. 10. 12-i ülésén tárgyalta és a 371.(2021.10.12.) számú határozatában fogadta el.
Hatályba lépés napja: 2021.10.12.
Készítette: Silverside Stúdió