A Szabadságharcosokért Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata
(A 2014. május 21-én módosított alapító okiratot figyelembe véve)


 1. A közalapítvány adatai:
  Címe: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
  Nyilvántartási szám: 3532
  Adószáma: 18022476
  Bankszámlaszáma: 10032000-00287515 Magyar Államkincstár
 2. A közalapítvány bélyegzője a közalapítvány nevét, a Pro Patria feliratot és a magyar koronás kiscímert tartalmazza.
 3. A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, a felügyelő szerv a Felügyelő Bizottság, amely három tagból áll.
 4. A kuratórium gondoskodik az alapító okirat 3. pontjában meghatározott célok megvalósításáról.
 5. Az alapító okirat 10. pontjában foglaltakra figyelemmel a közalapítvány vagyona használatának és hasznosításának módja:
  A közalapítvány szervezetek, vagy magánszemélyek által a részére biztosított pénzeszközöket - elsődlegesen pályázat útján - támogatási szerződéssel adhatja tovább. Az alapító okirat határozza meg azokat az eseteket, amikor pályázat nélkül van lehetőség pénzösszeg támogatási szerződéssel történő átadására, illetve amikor nem szükséges támogatási szerződést kötni.
 6. A kuratórium kizárólagos hatáskörét az alapító okirat 14.4 pontja tartalmazza.
 7. A kuratórium belső szabályzatokat alkot a 14.4 pont végrehajtására vonatkozóan.
 8. A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és a titkár külön-külön önállóan jogosult. Akadályoztatásuk esetén a kuratórium két tagja együttesen jogosult a képviseletre.  A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre csak két, aláírási joggal felruházott személy együttesen jogosult.
 9. A kuratórium elnöke irányítja a kuratórium munkáját. Az ülések összehívásának, lefolytatásának, az ott hozott határozatok végrehajtásának és nyilvánosságra hozatalának rendjét a kuratórium ügyrendje szabályozza.
 10. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ülésezésének és eljárásának rendjét az alapító okirattal összhangban maga állapítja meg.
 11. A közalapítvány titkárságát a kuratórium titkára vezeti. A titkár engedélyezi a közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratkoba való betekintést.
 12. A közalapítvány köteles könyvvizsgálót megbízni, aki az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet auditálja, amelyről könyvvizsgálói jelentést készít.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ("Civil tv") rendelkezései az irányadóak.Budapest, 2015. január 13.

Dr. Boross Péter
kuratóriumi elnökKészítette: Silverside Stúdió