Szabadságharcosokért Közalapítvány

pályázati felhívása

 

Az 1945-56. közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására.

A pályázat kiírásának időpontja: 2018. március 13.
A pályázat leadásának határideje: 2018. április 12.

A pályázat leadása postai úton: Szabadságharcosokért Közalapítvány 1051 Budapest, József Attila utca 2-4, vagy 1903 Budapest Pf.: 314 címre.

A pályázat célja: a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazottakkal összhangban:

  • Az idős, megromlott egészségi állapotú, 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok, szabadságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és ez által életminőségük javítása országos szervezeteiken keresztül.

  • Olyan rendezvények, események támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra áldozatairól, az embertelenségről és széles körben ismertetik az 1945. utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit.

  • Minden olyan kutatás és tevékenység támogatása amelyek tárgyi emlékek gyűjtésével, képzőművészeti alkotások létrehozásával, az 1956-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét. (A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá tartozó mozgóképszakmai tevékenység nem támogatható.)

  • Működési támogatás nyújtása olyan országos hatókörű szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban írt célokkal azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak.

 

A támogatás jellege: a pályázatnak megfelelő, rendeltetésszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

 

A támogatás forrása: a 2018. évi állami költségvetés Miniszterelnökség fejezetében a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére meghatározott összegből: 115.000.000-Ft.

 

A pályázók köre: a pénzügyi támogatásra pályázatot nyújthat be a volt politikai üldözötteket tömörítő országos hatókörű szervezet, vagy más szervezet, illetőleg magánszemély.

 

Amennyiben szervezet a pályázó, szükséges, hogy a pályázat benyújtását megelőző 3 évben történt folyamatos működését bizonyítsa, és azt, hogy az illetékes bíróságnál (hatóságnál) bejegyzésre került. A pályázathoz csatolnia kell az alapító okirata szerinti – erre hatáskörrel rendelkező - testület által elfogadott 2017. évi számviteli beszámolót. Csatolni kell továbbá a szervezet elnökségének testületi döntését arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát megtárgyalták, és az abban foglaltakkal egyetértenek.

Amennyiben magánszemély a pályázó, a pályázat benyújtását megelőzően köteles valamelyik - országos hatókörű – volt politikai üldözötteket tömörítő szervezet írásbeli támogatását megszerezni és azt a pályázathoz csatolni.

 

Minden pályázó esetében előfeltétel annak igazolása, hogy nincs köztartozása.

 

Működési támogatásra csak országos hatókörű, volt politikai üldözötteket tömörítő szervezet pályázhat akkor, ha az alapító okirata (alapszabályzata) a szervezet céljai között tartalmazza azokat a célokat, amelyek a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában szerepelnek.

 

A pályázat alapján kapott támogatás felhasználása és annak bizonylatolási rendje vonatkozásában a pályázó a Közalapítvánnyal támogatási szerződést köt, a szerződés jogkövetkezményeire is kiterjedően. Amennyiben bármilyen ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatott a pályázatban meghatározott céloktól eltérően használta fel a támogatás összegét, azt köteles egy összegben, 30 napon belül a közalapítvány számlájára visszautalni.

 

A kedvezményezett az összeg felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig írásban köteles beszámolni, csatolva a bizonylatok hitelesített másolatait.

 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a közalapítvány képviselője és/vagy a támogatási szerződésben rögzített szervezetek a támogatás, céloknak megfelelő felhasználását és az elszámolást, valamint a bizonylatolás rendjét ellenőrizzék. A pályázatban meg kell jelölni azt a helyet, ahol a bizonylatokat őrzik és az ellenőrzés lefolytatható.

 

A pályázat elbírálója: a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma.

 

A Közalapítvány Kuratóriuma, a pályázat elbírálása során, a pályázati célok mérlegelésén túl a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében dönt.

A pályázat elbírálási határideje: 2018. április 19.

 

Budapest, 2018. március 13.

 

Szabadságharcosokért Közalapítvány


Készítette: Silverside Stúdió