A Szabadságharcosokért Közalapítvány 
Segélyezési szabályzataA Közalapítvány alapító okiratban rögzített célja az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatása, szociális ellátásának javítása. E feladat megvalósítása során nyújtott segélyeknél, a következőkben szabályozottak szerint kell eljárni.


I. A segélyezés történhet
 1. a közalapítványnál,
 2. a volt politikai üldözötteket tömörítő civil szervezeteknél, a Közalapítványtól pályázat útján elnyert támogatás felhasználásával.
1/a/     Közalapítvány Kuratóriuma minden évben, pénzügyi tervében rögzíti a részére juttatott költségvetési támogatás segélyezési célra fordítandó összegét, amely nem lehet kevesebb, mint az éves támogatás 10%-a. 

1/b/     Segélyben - kérelmük alapján - olyan személyek , illetve házastársuk, vagy élettársuk részesülhetnek, akik 1945-1963. között bizonyítottan, politikai üldöztetést szenvedtek el, illetve az érintett szervezetek tagjaként ezen időszak emlékének ápolásában aktívan részt vesznek. A jelen szabályzat alkalmazása tekintetében politikai üldözött az a személy, akit személyes szabadságától politikai okból megfosztottak, vagy azt korlátozták.

1/c/     Az adható segély mértéke alkalmanként maximum 70.000,- Ft. Ugyanazon személy részére a segély évenkénti összege nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérminimum összegét. Az a tény, hogy adott személy akár több alkalommal is a jelen szabályzatban foglaltak alapján segélyben részesült közalapítványi, vagy szervezeti szinten, nem keletkeztet részére további segélyre való alanyi jogosultságot.

1/d/     A segélyek kifizetését a kuratóriumi titkár engedélyezi és utalványozza, aki éves jelentésében számol be arról, hogy hány fő és milyen összegben kapott segélyt, illetve temetési segélyt. Rendkívüli, csoportos segély kifizetéséhez külön kuratóriumi határozat szükséges.

2/a/ Az országos hatókörű, volt politikai üldözötteket tömörítő szervezetek pénzügyi támogatásukra irányuló pályázatukban kötelesek megjelölni, hogy a pályázat összegéből milyen mértékig kívánnak segélyt nyújtani. Minden szervezet saját Segélyezési Szabályzatot készít. A Közalapítványtól elnyert támogatás felhasználása során azonban nem térhetnek a Közalapítvány szabályzatában rögzítettektől.

2/b/ A szervezetek a támogatásuk felhasználásáról készített éves szakmai beszámolójukban tájékoztatják a közalapítvány kuratóriumát arról, hogy hány fő részére és milyen összeget fizettek ki segélyezés címén.
1/d/ A segélyek kifizetését a kuratóriumi titkár engedélyezi és utalványozza, aki éves jelentésében számol be arról, hogy hány fő és milyen összegben kapott segélyt, illetve temetési segélyt.
Rendkívüli, csoportos segély kifizetéséhez külön kuratóriumi határozat szükséges.1/d/ A segélyek kifizetését a kuratóriumi titkár engedélyezi és utalványozza, aki éves jelentésében számol be arról, hogy hány fő és milyen összegben kapott segélyt, illetve temetési segélyt.
Rendkívüli, csoportos segély kifizetéséhez külön kuratóriumi határozat szükséges.1/d/ A segélyek kifizetését a kuratóriumi titkár engedélyezi és utalványozza, aki éves jelentésében számol be arról, hogy hány fő és milyen összegben kapott segélyt, illetve temetési segélyt.
Rendkívüli, csoportos segély kifizetéséhez külön kuratóriumi határozat szükséges.

 II. Szociális támogatás:
 1. Rászorultság alapján. Folyósítása előtt a nehéz élethelyzetet, és a rossz szociális körülményt igazolni szükséges.
   
 2. Egészségügyi állapot alapján: hosszantartó, tartós betegség, kórházi ápolás esetén, amelynek tényét kórházi zárójelentés, ill. orvosi igazolás bizonyítja.
   
 3. Az érintettek egyéb élethelyzete a segélyezést indokolja. A kérelmet az érintett szervezet igazolja.
   
III. Temetési segély
 1. Temetési segélyt a volt politikai üldözött halotti anyakönyvi kivonatának és a temetési számla másolatának csatolásával az eltemettető (természetes személy, vagy jogi személy) igényelheti, segélykérő nyomtatvány kitöltésével. A temetési segély folyósítása a beérkezett és a szervezetek által tartalmilag ellenőrzött, igazolt, javaslattal ellátott kérelmek alapján történik.
  Temetési segélyt a volt politikai üldözött halotti anyakönyvi kivonatának és a temetési számla másolatának csatolásával az eltemettető (természetes személy, vagy jogi személy) igényelheti, segélykérő nyomtatvány kitöltésével. A temetési segély folyósítása a beérkezett és a szervezetek által tartalmilag ellenőrzött, igazolt, javaslattal ellátott kérelmek alapján történik. A temetési segély összege alanyi jogosult esetén: 160.000,- Ft. 
   
 2. Az üldözött személy házastársa, illetve élettársa halála esetén a temetési segély 50%-a illeti meg az eltemettetőt.


Budapest, 2019. november 08.


Záradék: Jelen szabályzatot a Szabadságharcosokért Közalapítvány kuratóriuma 2019. november 12-i ülésén a 345/(2019.11.12.) számú határozatában elfogadta. 
Hatályba lépése: 2019.11.12


Dr. Boross Péter
kuratórium elnöke

Készítette: Silverside Stúdió