A Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriumának Ügyrendje

 

 1. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja. Az üléseket a titkár készíti elő és hívja össze. A kuratórium ülését az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban, a napirendhez kapcsolódó dokumentáció megküldésével kell összehívni. Az ülést a kuratórium titkára legalább három tagnak írásban előterjesztett kérelmére, az abban megjelölt napirenddel köteles összehívni. A kuratórium összehívását a Felügyelő Bizottság is kezdeményezheti.

 1. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van.

 1. A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti.

 1. A kuratórium döntéséhez a tagok szavazatainak egyszerű szótöbbsége szükséges. Az alapító okirat 17.4/a., c. és j. pontja esetében a döntéshez a kuratórium összlétszámához viszonyított 2/3-os szótöbbség szükséges.

 1. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottak lényegét összefoglalóan, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazza. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, az elnök jóváhagyja, és egy kurátor hitelesíti.

 1. Az ülést követő 30 napon belül kézbesíteni kell a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan döntést tartalmaz.

 1. Az ülések jegyzőkönyveit és határozatait sorszám és naptári idő megjelölésével kell ellátni. A jegyzőkönyvet a titkárságon kell tárolni és nyilvántartani, és minden esetben csatolni kell a döntés alapját képező ügyiratot. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határozatok Könyvét. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok keltét, tárgyát, hatályát és tartalmát, a meghozatala során az azt támogatók, ellenzők, tartózkodók megjelölését. 

 1. A kuratórium határozatait, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését bárki megtekintheti, azokból költségtérítés ellenében másolatot kérhet.

 1. A kuratóriumi határozatokat a Közapalítvány székhelyén, a Budapest, V. Bihari János u. 5. szám alatt kell kifüggeszteni.

 1. A kuratórium ülésének jegyzőkönyvébe betekinthet az, akinek az ülésen meghozott határozat a jogát vagy jogos érdekét érinti.

 1. A Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését nyilvánosságra kell hozni a Közalapítvány honlapján: www.szabadsagharcosokert.hu és be kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz.

 1. A Közalapítvány által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos pályázatokat a honlapon kell közzé tenni. A pályázatot a beküldési határidőtől számított 30 napon belül a kuratórium bírálja el. A pályázókat a döntésről a kuratóriumi titkár írásban tájékoztatja. A támogatásban részesítettekkel – a szociális ellátás kivételével – támogatási szerződést kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a támogatás felhasználhatóságának módját és idejét, a támogatás felhasználásának bizonylatolását, a támogatottnak a Közalapítvánnyal szembeni elszámolási kötelezettségét a támogatás cél szerinti felhasználásáról, és azt is, hogy amennyiben a pályázati céltól eltérő felhasználásra kerül sor, ennek milyen jogkövetkezményei vannak.

 1. A Közalapítvány működéséhez szükséges szabályzatok:

 • Szervezeti és működési szabályzat

 • Iratkezelési szabályzat

 • Számviteli politika és valamint ennek keretében

= Pénzkezelési szabályzat

= Leltározási szabályzat

= Értékelési szabályzat

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban, a 2011. évi CLXXV. (XII. 14.) törvényben, a Közalapítvány alapító okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

 

Budapest, 2018. 12. 06.

 

Dr. Boross Péter
a kuratórium elnöke


Jelen ügyrendet a kuratórium 2018. 12. 06-i ülésén tárgyalta és a 337./(2018.12.06.) számú határozatában elfogadta.

Hatályba lépés: 2018. 12.06.

Készítette: Silverside Stúdió