A Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriumának Ügyrendje

 1. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja. Az üléseket a titkár készíti elő és hívja össze. A kuratórium ülését az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban, a napirendhez kapcsolódó dokumentáció megküldésével kell összehívni. Az ülést a kuratórium titkára legalább három tagnak írásban előterjesztett kérelmére, az abban megjelölt napirenddel köteles összehívni. A kuratórium összehívását a Felügyelő Bizottság is kezdeményezheti.
   
 2. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van.
   
 3. A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.
   
 4. A kuratórium döntéséhez a tagok szavazatainak egyszerű szótöbbsége szükséges. Az alapító okirat 17.6/a., c. és j. pontja esetében a döntéshez a kuratórium összlétszámához viszonyított 2/3-os szótöbbség szükséges.
   
 5. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottak lényegét összefoglalóan, a határozatokat pedig szó szerint tartalmazza. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, az elnök jóváhagyja, és egy kurátor hitelesíti.
   
 6. Az ülést követő 30 napon belül kézbesíteni kell a jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak, akire vonatkozóan döntést tartalmaz.
   
 7. Az ülések jegyzőkönyveit és határozatait sorszám és naptári idő megjelölésével kell ellátni. A jegyzőkönyvet a titkárságon kell tárolni és nyilvántartani, és minden esetben csatolni kell a döntés alapját képező ügyiratot. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határozatok Könyvét. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok keltét, tárgyát, hatályát és tartalmát, a meghozatala során az azt támogatók, ellenzők, tartózkodók megjelölését.
   
 8. A kuratórium határozatait, egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét bárki megtekintheti, azokból költségtérítés ellenében másolatot kérhet.
   
 9. A kuratóriumi határozatokat a Közalapítvány székhelyén, a Budapest V. Bihari János u 5. szám alatt kell kifüggeszteni.
   
 10. A kuratórium ülésének jegyzőkönyvébe betekinthet az, akinek az ülésen meghozott határozat a jogát vagy jogos érdekét érinti.
   
 11. A Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra kell hozni a Közalapítvány honlapján: www.szabadsagharcosokert.hu és be kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz.
   
 12. A Közalapítvány által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos pályázatokat a honlapon kell közzé tenni. A pályázatot a beküldési határidőtől számított 30 napon belül a kuratórium bírálja el. A pályázókat a döntésről a kuratóriumi titkár, írásban tájékoztatja. A támogatásban részesítettekkel – a szociális ellátás kivételével – támogatási szerződést kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a támogatás felhasználhatóságának módját és idejét, a támogatás felhasználásának bizonylatolását, a támogatottnak a Közalapítvánnyal szembeni elszámolási kötelezettségét a támogatás cél szerinti felhasználásáról, és azt is, hogy amennyiben a pályázati céltól eltérő felhasználásra kerül sor, ennek milyen jogkövetkezményei vannak.
   
 13. A Közalapítvány működéséhez szükséges szabályzatok: • Szervezeti és működési szabályzat • Iratkezelési szabályzat • Számvitelei politika és valamint ennek keretében = Pénzkezelési szabályzat =Leltározási szabályzat = Értékelési szabályzat
   
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban, a 2011. évi CLXXV. (XII. 14.) törvényben, a Közalapítvány alapító okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Budapest, 2021. 09. 02.

dr. Sömjéni László Géza
a kuratórium elnöke

Jelen ügyrendet a kuratórium 2021. 10.12-i ülésén tárgyalta és a 371.(2021.10.12.) számú határozatában fogadta el.
Hatályba lépés: 2021.10.12.
Készítette: Silverside Stúdió